บทความน่าสนใจ

ฟรีดาวน์โหลดโปรแกรมทดลองใช้งาน CRM Online ฟรี
โดยลงทะเบียนที่
ฟรีดาวน์โหลดโปรแกรม
 
ระบบงานร้านอาหาร Ver. 1
รหัสสินค้า: 01005
รุ่น: JRP-U-07 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา : - 
 
รายละเอียด 
ฐานข้อมูลหลักของระบบงาน
- กำหนดรหัสและรายละเอียดสถานบริการ
- กำหนดหมายเลขและรายละเอียดโต๊ะอาหาร
- กำหนดรหัสกลุ่ม-ประเภทอาหาร / เครื่องดื่ม
- กำหนดรหัสและรายละเอียดพนักงาน
- กำหนดรหัสและรายละเอียดบัตรเครดิตการ์ด
- กำหนดรหัสประเภทการยกเลิกออร์เดอร์
- กำหนดรหัสและรายละเอียดแคชเชียร์ 
 
บันทึกรายการ
- บันทึก/ปรับปรุงรายการอาหารและเครื่องดื่ม
- บันทึกการสั่งอาหารและเครื่องดื่ม
- บันทึกรายการโอนย้ายโต๊ะ
- บันทึก/ปรับปรุงยอดอาหารและเครื่องดื่ม 
 
สอบถาม และ รายงานทางเครื่องพิมพ์
- พิมพ์เมนูอาหารและเครื่องดื่ม
- รายงานสรุปยอดขายประจำวัน
- รายงานสรุปยอดขายตามรายการอาหาร
- รายงานสรุปยอดขายตามการรับเงิน
- รายงานสรุปยอดขายตามรหัสพนักงาน
- รายงานสรุปยอดขายประจำเดือน
- รายงานอาหารยอดนิยมประจำวัน
- รายงานสรุปยอดขายตามรหัสพนักงาน(แบบสรุป) 
 
โปรแกรมช่วยงาน
- สำรองข้อมูลประจำวัน
- ปิดรายการขายประจำวัน
- รายงานสถานะแฟ้มข้อมูลทางจอภาพ
- ขยายขนาดเนื้อที่แฟ้มข้อมูล
- กำหนดเลขที่ใบเสร็จรับเงิน
- สร้างและปรับปรุง Sort File
- ลบข้อมูลการขายประจำงวด ระบบงานเช่าซื้อ Ver. 3
รหัสสินค้า: 11006
รุ่น: WCH-W-17 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา : - 
 
รายละเอียด   
-บันทึก สาขา ประเภทสินค้าฯ
-บันทึก สัญญาเช่าซื้อแต่ละสัญญา
-บันทึก การชำระเงินค่างวด ประจำวัน
-รายงาน การเปิดสัญญาเช่าซื้อ ประจำวัน
-รายงาน การรับชำระเงินประจำวัน
-รายงาน สัญญาที่ค้างชำระตั้งแต่ 1-99 งวด
-รายงาน ประมาณการรายได้ประจำเดือน (สัญญาที่ครบกำหนดจ่ายในแต่ละเดือน)
-บันทึกปรับปรุง/รายการ
-บันทึกสัญญาเช่าซื้อประจำวัน
-บันทึกการรับชำระค่างวดประจำวัน
-เงินสด เงินโอน อื่นๆ 
 
รายการสอบถามทางจอภาพ
-สอบถามรายการสัญญาเช่าซื้อประจำวัน
-สอบถามรายการรับชำระเงินค่างวด เงินดาวน์ ฯประจำวัน
-สอบถามรายการค้างชำระค่างวด 1-99 งวด
-สอบถามรายการค่างวดครบกำหนดชำระประจำเดือน
-สอบถามรายการยอดเช่าซื้อคงเหลือประจำงวด 
 
รายงานทางเครื่องพิมพ์
-รายงานการเปิดสัญญาเช่าซื้อประจำวัน
-รายงานการรับชำระเงินค่างวด เงินดาวน์ ฯประจำวัน
-รายงานรายการค้างชำระค่างวด 1-99 งวด
-รายงานค่างวดครบกำหนดชำระประจำเดือน
-รายงานยอดเช่าซื้อคงเหลือประจำงวด 
 
โปรแกรมช่วยงาน
-การสำรองข้อมูลที่ฮาร์ดดิสก์,แผ่นดิสเก็ตต์
-การตั้งรหัสผ่านแต่ละเมนูระบบงานรับเหมาก่อสร้าง Ver. 3
รหัสสินค้า: 08004
รุ่น: WCH-W-27 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา : - 
 
รายละเอียด 
-บันทึกรหัสวัสดุ ค่าแรง ค่าดำเนินการ
-บันทึกรายชื่อ Supplier
-บันทึกรายการหนังสือค้ำประกัน
-บันทึกรายละเอียดโครงการ
-บันทึกการประมาณการโครงการ
-บันทึกการสั่งซื้อ พิมพ์ใบสั่งซื้อ
-สามารถดูราคาของสินค้าแต่ละรายการว่าเคยซื้อวันไหน ราคาเท่าไหร่ จาก Supplier รายใด
-บันทึกการซื้อวัสดุของแต่ละโครงการ
-สามารถยกยอดการสั่งซื้อ ลงรายการซื้อของแต่ละโครงการ
-บันทึกการเบิกวัสดุของแต่ละโครงการ
-ระบบแจ้งเตือน เมื่อมีการซื้อ หรือ เบิกเกินจากประมาณการ
-บันทึกรายการส่งคืนวัสดุแต่ละโครงการ
-บันทึกการรับคืนหนังสือสัญญา
-รายงานรายการวัสดุ ค่าแรง ค่าดำเนินการ
-รายงานรายละเอียดโครงการ
-รายงานค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการ
-รายงานค่าใช้จ่ายประมาณการเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง แต่ละโครงการ
-รายงานหนังสือค้ำประกันทั้งหมด รับแล้ว และคงค้าง
-รายงานการซื้อตาม Supplier
-รายงานการใช้วัสดุ ค่าแรง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
-รายงานงบกำไร-ขาดทุนแต่ละโครงการ ระบบรายได้-ค่าใช้จ่าย Ver. 1
รหัสสินค้า: 18001
รุ่น: WCH-W-25 ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา : - 
 
รายละเอียด  
ระบบงานรายได้ค่าใช้จ่าย สามารถใช้งานได้กับทุกธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อการเก็บประวัติรายรับ รายจ่าย ประจำวัน,ประจำงวดของกิจการ เพื่อการวิเคราะห์ การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ คุณสมบัติของระบบ
-บันทึกกลุ่มรายได้ กลุ่มของค่าใช้จ่าย
-บันทึกรายได้ บันทึกรายจ่ายประจำวัน
-สอบถามรายได้ รายจ่ายทางจอภาพ
-รายงานรายได้ ค่าใช้จ่ายประจำวัน, ประจำงวด, วิเคราะห์ตามกลุ่ม, ตามรายละเอียดของรายได้ และรายละเอียดของค่าใช้จ่าย Softmarts CRM Online Ver.1
รหัสสินค้า: crm1 (WT0005)
รุ่น : online1   ยี่ห้อ: ซอฟต์มาร์ท
ราคา : 10 บาท ต่อวัน  ( ปีละ 3,650 บาท) 
 
- ระบบลูกค้าสัมพันธ์
ระบบนี้เหมาะสำหรับฝ่ายการตลาดที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลผู้มุ่งหวัง ลูกค้า หรือบุคคลที่เราติดต่อทำธุรกิจอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อลดการทำงานและทำให้เกิดประสิทธิภาพในการติดตามงาน และในการทำงาน โดยมีรายละเอียดของระบบดังต่อไปนี้คือ 
 
- บันทึกฐานข้อมูล
บันทึกรหัสและชื่อผู้มุ่งหวัง หรือลูกค้า 
 
- บันทึก รายการเคลื่อนไหว
บันทึกประวัติการติดต่อผู้มุ่งหวัง หรือลูกค้า ประจำวัน
แก้ไข/ปรับปรุง รายละเอียดผู้มุ่งหวัง หรือลูกค้า 
 
- สอบถาม/รายงานทางจอภาพ
สอบถามรายละเอียดผู้มุ่งหวัง หรือลูกค้า (รหัส ,ชื่อ ,วันที่ติดต่อครั้งแรก)
รายงานประวัติการติดต่อ ประจำงวด ตามชื่อผู้มุ่งหวังหรือ ลูกค้า 
 
- โปรแกรมช่วยงาน
ปรับปรุงแก้ไข รหัสผ่านในการใช้งาน 
 
หมายเหตุ :
ในกรณีที่ลูกค้ามีเวบไซด์อยู่แล้ว และต้องการนำระบบงานนี้ไปปลั๊กอิน กับระบบงานเดิมที่เป็นแค่แบบสอบถามความต้องการของลูกค้า และเมื่อลูกค้ากรอกข้อมูลที่หน้าเวบไซด์แล้ว จะมีอีเมล์วิ่งไปรายการการติดต่อให้กับท่าน 
 
ท่านสามารถเปลี่ยนแค่การส่งข้อมูลอีเมล์ให้กับท่านเป็นระบบฐานข้อมูลลูกค้าออนไลน์ได้ในกรณีที่ลูกค้ากรอกแบบสอบถามของท่านทางหน้าเวบไซด์ ข้อมูลของผู้กรอก จะวิ่งมาที่ระบบ CRM online นี้อัตโนมัติ ทั้งนี้ท่านยังสามารถ บันทึกการติดต่อ ติดตามผู้มุ่งหวัง หรือลูกค้าของท่านได้อีกด้วย 
 
โดยบริษัทฯไม่คิดค่าบริการในการเชื่อมต่อระบบ CRM online กับเวบไซด์ของท่าน ติดตั้งให้ฟรี ปกติค่าติดตั้ง 500 บาทนนทบุรี : 100/574 หมู่บ้านชลลดา ซอย45 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
เชียงใหม่ : 88/15 หมู่ 5 ต.สันกลาง อ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่ 50130

COPYRIGHT © 2008-2019   DEVELOPED BY SOFTMARTS | ADMIN

TOP